درز بندی ساندویچ پانل چگونه انجام میشود

درز بندی ساندویچ پانل چگونه انجام میشود؟ یکی از مهم ترین مباحثی که باید در مورد ساندویچ های پانل مورد توجه قرار بگیرد، درز بندی آنهاست. این درزبندی می تواند افزایش مقاومت و همچنین عدم نفوذ پذیری را به همراه داشته باشد. ساندویچ های پانل به هم وص…